Make your own free website on Tripod.com

 

Engellilerin yasal hakları ve imtiyazları

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME - 1


Kanun Hük.Kar.nin Tarihi: 25/3/1997 No:571
Yetki Kanununun Tarihi : 3/12/1996 No:4216
Yayımlandığı R.G.Tarihi : 30/5/1997 No:23004 Mük.

BİRİNCİ KISIM
Amaçlar ve Görevler

Amaç

Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, özürlüler ile ilgili ulusal politikanın oluşmasına yardımcı olmak, özürlülerin problemlerini tesbit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırmak üzere Başbakanlığa bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. Başbakan, bu teşkilatın yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir.

Genel esaslar

Madde 2 - Bu hizmetin yürütülmesine ilişkin genel esasalar şunlardır:

a)       Eşit katılım için, özürlülerin sahip oldukları hak ve yükümlülükler konusunda birey, aile ve toplumun bilinçlendirilmesi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması, günlük yaşamlarında kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerinin arttırılması,

b)       Bilgi, hizmet ve fiziksel çevre koşullarının özürlüler için ulaşılabilir
hale getirilmesi,

c)       Doğumdan başlayarak okul öncesi, okul çağı ve yetişkinleri kapsayacak biçimde tüm özürlülere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması,

d)       İstihdamın, mesleki eğitim ve rehabilitasyonla birlikte gerçekleştirilmesi, istihdam alanlarının özürlülerin kullanımına uygunluğunun sağlanması ve teknolojiye uygun alet ve cihazların özürlülerce elde edilmesini kolaylaştırıcı önlemlerin alınması,

e)       Özürlülerin sosyal güvenlikleri ile gelirlerinin korunması, aile hayatı ve kişisel bütünlükleri ile kültür, eğlence, spor ve din alanlarına tam katılımlarının sağlanması,

f)        Özürlülere ilişkin plan ve programlar ile ekonomik ve sosyal statülerini etkileyen tüm kararların alınması sırasında özürlülerin katılımlarının sağlanmasıdır.

Başkanlığın görevleri

Madde 3 - Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

a)       Özürlülüğün önlenmesi, eğitim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

b)       Özürlülere yönelik olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda teklifler hazırlamak ve hazırlatmak

c)       Özürlülerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistiki bilgilerin toplanmasını ve veri tabanı oluşturulmasını sağlamak, bu konuda projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak,

d)       Özürlülerle ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek, andlaşma ve sözleşmelerin ülkemizdeki uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek

e)       Özürlülerle ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ve kanun tekliflerini incelemek, görüş bildirmek ve bu konuda teklifler hazırlamak

f)        Gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve sunulan projeleri desteklemek

g)       Görev alanları ile ilgili konularda görsel ve yazılı basın, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, eğitim amaçlı filmler yaptırmak

h)       Yürürlükte bulunan mevzuata dayanılarak münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı hazırlamak, Bu kimlik kartı ile ilgili usul ve esaslar Başkanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

i)         Başbakan veya ilgili Devlet Bakanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
Teşkilat

Madde 4 - Başkanlık teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerden meydana gelir. Başkanlık teşkilatı ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Başkan

Madde 5 - Başkan teşkilatın en üst amiridir. Başkanlık hizmetlerini, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmekle ve Kurul kararlarını yerine getirmekle görevli ve Başbakan'a karşı sorumludur.

Başkan yardımcıları

Madde 6 - Ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bu birimlerin denetiminde Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan yardımcısı görevlendirilebilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Ana hizmet birimleri
Madde 7 - Başkanlığın ana hizmet birimleri şunlardır.

a)       Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı

b)       Eğitim Dairesi Başkanlığı,

c)       Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanlığı,

d)       Sosyal Hayata Uyum Dairesi Başkanlığı,

Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Madde 8 - Tıbbi Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Özürlülerin tıbbi rehabilitasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

b)       Özürlülüğün önlenmesi, erken teşhis ve tıbbi rehabilitasyon ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak, hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak

c)       Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 9 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

a)       Özürlülerin eğitimi ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak

b)       Özürlülerin eğitimi ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak

c)       Özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanma amacıyla kullanılmak üzere özürlüler kimlik kartı hazırlamak

d)       Özürlülerin eğitim araç ve gereçleri ile eğitim teknik ve yöntemlerindeki çağdaş gelişmeleri takip etmek, konuyla ilgili öğretmen, eğitici ve diğer uzman personelin yetiştirilmesini sağlayıcı teklifler hazırlamak

e)       Kurul ve Şuranın sekreterya hizmetlerini yürütmek

f)        Özürlülüğe neden olan etkenler, korunma yolları ve özürlüler konusunda toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak üzere eğitim ve kitle ileşitim araçlarından etkili bir biçimde yararlanılmasını sağlayacak teklifler hazırlamak ve hazırlatmak

g)       Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanlığı
Madde 10 - Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdan Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak

b)       Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı ile ilgili konularda teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak

c)       Mesleki rehabilitasyonun yaygınlaştırılması için teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak

d)       İstihdamı kısıtlayan engellerin kaldırılmasını, istihdam alanlarının genişletilmesini ve özürlülerin kendi işini kurmalarını teşvik edici teklifler hazırlamak ve tedbirler almak

e)       Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Sosyal Hayata Uyum Dairesi Başkanlığı
Madde 11 - Sosyal Hayata Uyum Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Özürlülerin sosyal hayata uyumları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak,

b)       Özürlülerin sosyal hayata uyumları konusunda teklif ve projeler hazırlamak ve hazırlatmak, bunları incelemek, değerlendirmek ve uygulatmak.

c)       Özürlülerin günlük hayatlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engellerin kaldırılması ve bu konudaki standartların belirlenmesi için teklifler hazırlamak ve hazırlatmak

d)       Özürlülerin topluma uyumunu kolaylaştırmak için sosyal yardım kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını düzenlemek üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

e)       Kamuya açık sosyal, kültürel ve sportif tesis ve alanlar ile kitle iletişim ve ulaşım araçlarından özürlülerin faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak

f)        Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 12 - Başkanlığın danışma birimi Hukuk Müşavirliği'dir.
Hukuk Müşavirliği

Madde 13 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a)       Başkanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

b)       Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak

c)       8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Başkanlığı temsil etmek

d)       Başkanlık birimleri tarafından hazırlanan veya Başkanlığa gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek

e)       Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirme, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Başkana sunmak

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler

Madde 14 - Başkanlığın yardımcı birimleri şunlardır:

a)       Personel Dairesi Başkanlığı

b)       İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c)       Savunma Uzmanlığı.

Personel Dairesi Başkanlığı

Madde 15 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak

b)       Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini
yürütmek

c)       Başkanlık personeli ile ilgili eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak

d)       Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Madde 16 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)       Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek

b)       Araştırma, proje ve taahhüt işlerinin yapılmasını sağlamak

c)       İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satınalma işlemlerini yürütmek

d)       Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek

e)       Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak

f)        Başkanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak

g)       Başkanın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Başkanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek

h)       Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek

i)         Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yayımlamak

j)         Başkanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Savunma Uzmanlığı

Madde 17 - Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Özürlüler Yüksek Kurulu

Madde 18 - Özürlüler Yüksek Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a)       Özürlüler İdaresi Başkanı,

b)       Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü

c)       Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü

d)       Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürü

e)       Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürü

f)        Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü

g)       İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü En fazla üyesi bulunan işçi ve işveren konfederasyonlarının başkanları

h)       Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından her özür grubunu temsil eden federasyonlardan seçilecek dört üye

i)         Başbakan tarafından en az biri üniversite öğretim üyelerinden olması kaydıyla özürlülerle ilgili konularda temayüz etmiş kişiler arasından seçilecek üç üye. Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde Üniversite öğretim üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya uzmanlar kurula çağrılabilir. Kurul, Başbakan veya görevlendirdiği bir Devlet Bakanının Başkanlığında toplanır. Bakanın bulunmadığı hallerde Kurula Özürlüler İdaresi Başkanı başkanlık eder. Kurul, üç ayda bir olağan, Başbakan, ilgili Devlet Bakanı veya Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Seçilenlerin kurul üyeliği süresi iki yıldır. Üyeliği sona erenler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılanların yerine seçilenler kalan
süreyi tamamlarlar. Toplantıya katılan üyelere katıldıkları toplantı başına, genel bütçeden yapılacak hazine yardımlarından, asgari ücretin üçte biri (1/3) kadar net huzur hakkı ödenir. Kurulun sekreterya hizmetleri Özürlüler İdaresi Başkanlığınca yerine getirilir. Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri:

Madde 19 - Özürlüler Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:

a)       Başkanlıkça hazırlanan, hazırlatılan ve incelenen projelerin öncelik sırasını tesbit etmek ve uygulanacak projeleri karara bağlamak

b)       Başkanlığın görev alanına giren konularda üst düzey politikaları belirlemek, bu konuda Başkanlığa görüş ve önerilerini bildirmek.

İKİNCİ BÖLÜM

Özürlüler Şurası

Madde 20 - Özürlüler Şurası, Başkanlığın en yüksek danışma kuruludur. Özürlülerle ilgili konularda tetkik ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Şura iki yılda bir kez toplanır. Şuranın sekreterya hizmetlerini Başkanlık yürütür. Şuranın teşekkülü, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumluluğu

Madde 21 - Başkanlığın her kademedeki yöneticisi, yapmakla yükümlü bulunduğu hizmet veya görevleri Başkanlığın emir ve talimatları yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademeye karşı sorumludur.

Koordinasyon ve işbirliği

Madde 22 - Başkanlık, diğer kurum ve kuruluşların hizmet ve görev alanına giren konularla ilgili faaliyetlerinde, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Bilgi alma yetkisi

Madde 23 - Başkanlık, özürlülerle ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerder doğrudanistemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, bu bilgileri mümkün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdür.

Yetki devri

Madde 24 - Başkan ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

Düzenleme görev ve yetkisi

Madde 25 - Başkanlık görevleri ile ilgili konularda yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinleri düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler
Atama

Madde 26 - Başkan ve başkan yardımcıları müşterek Kararname ile, Daire Başkanları Başkanın teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel Başkan tarafından atanır.

Yurt dışına gönderilecek personel

Madde 27 - Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Başkanlıkta görevli elemanlarını uzmanlık alanlarındaki mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve ihtisas yapmak üzere yurtdışına gönderebilir.

Özürlüler Uzman Yardımcılığı

Madde 28 - Özürlüler uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

a)       Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

b)       Başkanlığın görev ve hizmet alanına uygun, en az 4 yıl eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak

c)       Yapılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak

d)       Sınavın yapıldığı tarihte 31 yaşından gün almamış olmak

Özürlüler Uzmanlığı

Madde 29 - Özürlüler Uzman Yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar Sınavda başarılı olanlar "Özürlüler Uzmanı" ünvanını alırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler başka kadrolara nakledilirler. Özürlüler Uzman Yardımcıları ve Uzmanlarının mesleğe alınmaları ile ilgili
usul ve esaslar ile bunların yurt içinde ve yurt dışında eğitime tabi tutulmaları, yarışma ve yeterlik sınavı ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. Kamu kurum ve kuruluşlarında yeterlilik sınavını kazanarak "Uzman'lığa hak kazanmış olanlardan Başkanlığın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olanlar sınav ve yaş şartı aranmaksızın Başkanlıktaki Özürlüler Uzmanı kadrosuna naklen atanabilirler.

Kadro

Madde 30 - Kadroların tesbit, ihdas, kullanma ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Görevlendirme

Madde 31 - Genel ve katma bütçeli dairelerle döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, belediyeler ve özel idareler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde çalışanlar kurumlarının, yüksek yargı organı mensupları, hakim ve savcılar için kendilerinin de muvafakatı ile aylık ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hak ve yardımları kuruluşlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıkta istihdam edilebilirler. Bu şekilde istihdam edilecek personelin en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları, görevin gerektirdiği nitelikleri taşımaları ve en az üç yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olmaları zorunludur. Bu madde hükmüne göre görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin yüzde onunu geçemez.

Sözleşme ile araştırma ve proje hazırlatma

Madde 32 - Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak araştırma, etüd ve proje hazırlama işlerini üniversite öğretim üyeleri ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme ile yaptırabilir, uygulamalı projelere destek verebilir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 33 - Başkanlıkta fiilen görev yapan memurlara 10.10.1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun değişik 31 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usüllere göre ödenir. 31 inci maddeye göre Başkanlıkta görevlendirilenler hakkında da fiilen Başkanlıkta görevli oldukları sürece birinci fıkra hükmü uygulanır.

Madde 34 - (657 sayılı Devlet Memurları Kanununa hükümler eklenmesiyle ilgili olup yerlerine işlenilmiştir.)

Madde 35 - Ek-2 sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Özürlüler İdaresi Başkanlığı Bölümü olarak eklenmiştir.

Madde 36 - (29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesine fıkra eklenmesiyle ilgili olup yerine işlenmiştir.)

Kaldırılan hükümler

Madde 37 - (9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun kimi hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.) Geçici Madde 1 - Başkanlığın 1997 yılı harcamaları ile ilgili her türlü düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen yönetmelikler altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

EK (1) SAYILI CETVEL Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilatı

Danışma Yardımcı

Başkanlık Başkan Yardımcılığı Ana Hizmet Birimleri Birimleri

Birimler

1 Başkan , 1 Başkan Yardımcısı, 1Tıbbi Hizmetler, 1 Hukuk, 1 Personel Dairesi Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı Dairesi Başkanlığı Müşavirliği 2- Eğitim Dairesi lığı Başkanlığı 2-İdari ve Ma3-Mesleki Reh.ve li İşler Dai.Başkanlığı Dai.Başkan 4-Sosyal Hayata Uyum lığı Dai.Başkanlığı 3-Savunma Uzmanlığı

2 SAYILI CETVEL

İHDAS EDİLEN KADROLAR
(Resmi Gazete'nin 30.5.1997 tarih ve 23004 sayılı mükerrerinde yayımlanmıştır.)

Özürlülere Sağlanan Haklar

Ö.İ.B.Teşkilatı ve Görevleri Hakkında KHK (1)

Ö.İ.B.Teşkilatı ve Görevleri Hakkında KHK (2)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

Sakatların İstihdamı Hakkındaki Tüzük

 

 

Counter